VOOR WIE;    VOOR IEDEREEN.

WELKOM OP DEZE SITE EN ONTDEK WIE WIJ ZIJN EN WAT WE OOK U AANBIEDEN;

Wij zijn er voor allen die weten "erbij te horen", maar ook voor allen die, zoals we weleens zeggen "buiten staan". Om samen ontdekkend toe te leven naar verbondenheid met elkaar, en met God die wel degelijk een Plan heeft voor ieders leven en toekomst.

Om voor onze omgeving aanwezig- en tot zegen te zijn. Wij doen dat onder de noemer HUISKERK of HUISGROEP  en wekken graag een ieder op die dit ook wil gaan doen.

HUISKERKEN- of HUISGROEPEN OPENEN VOOR IEDER DIE DAARNAAR UITZIET OF DEELNEMER WIL WORDEN ERVAN. JUIST IN DEZE TIJD IS HET VAN GROOT BELANG OM ER IN KLEINE GROEPEN ZOALS IN DE EERSTE GEMEENTE VOOR ELKAAR TE ZIJN. 

DOOR WIE;    DOOR IEDEREEN.

Wij zijn gelovigen die met harten van vrede zegenend willen zijn voor alle mensen om ons heen. Wij komen met regelmaat in onze huizen samen en zijn elkaar daarmee vaak tot steun en zegen. Handelingen 2, de verzen 44 t/m 47 illustreren dat verlangen en de praktijk maar ook het pogen daartoe. Wie met ons wil meedoen is hartelijk welkom.   

MET WIE WEL;    MET WIE VAN GOEDE WIL IS.

Wij van Huizen van Zegen zijn dus géén kerk maar willen met mensen van binnen- en van buiten de kerk er zijn voor elkaar en voor jou die dit leest. Wij werken graag met al diegenen samen die er ook willen zijn voor de ander en dat ongeacht de al dan niet eigen plaats van samenkomst in kerk, kring of huisgemeente resp. Huiskerk- of groep.

MET WIE NIET;    MET WIE NIET WIL.

Nou, dat klinkt niet vriendelijk. Met wie niet wil. Maar lees eens in Lukas 10 hoe Jezus Zijn leerlingen en volgelingen zegt Hem vooruit te gaan. Hij is eenvoudigweg heel duidelijk daarin. Zo neemt Hij de vaak bemerkte moeite van het meermalen pogen anderen over het Koninkrijk van God te vertellen van ons af. Want; We moeten niets opdringen aan een ander. Wil men niet, dan zal God hen wel in het Oog houden. Dat geeft ons rust én moed én kracht om ontspannen datgene te doen waartoe wij geroepen zijn. Om te zegenen en er te zijn voor wie wil.

 MET WIE NOG MEER;    MET WIE GRAAG MEER WIL.

We verheugen ons nu al op grotere ontmoetingen met velen samen. Met hen die begrepen hebben dat we "ertoe moeten doen in de samenleving". Waarom ? Omdat we, ook al gaan velen naar eigen kerk, gemeente of kring, een leger mogen vormen van mensen die, aan wie het horen willen, over het Heil in Christus willen spreken, en die het Koninkrijk van God willen verkondigen. We nodigen ieder die dat wil van harte uit. 

GROOT NIEUWS !!!

Voel je welkom; Huizen van zegen Boskoop beveelt graag de laagdrempelige mogelijkheid van ontmoeting met elkaar aan.  Gastvrije huizen voor ontmoetingen met buurt- of plaatsgenoten. Kijk vast eens op de site over; voel je welkom, en wil je meedoen dan kan je je melden bij hen voor meer informatie. www.feelwelcome.org 

Brothers In Arms en Home Church Initiatives. Bewegingen welke er willen zijn om je vanuit huiskerken- of groepen gelovigen samen te helpen om er te zijn voor elkaar en voor hen die om je heen werken wonen en leven.  Sociaal maatschappelijke- en geestelijke ondersteuning waar nodig.  Zie: https://mijnhuiskerk.nl/

House of Miracles.Church;  Sinds begin 2021 is er een sterk groeiende gemeente ontstaan in Bodegraven. Van hier uit ontstaan er grote aantallen HOM Home Groups welke door heel het land de deuren openstellen voor ieder die mee wil doen met hen.Huisgroepen waar de vijfvoudige bediening aanwezig is met de nadruk op genezings- en bevrijdingsbediening. Discipel van Jezus zijn staat sterk op hun programma.

Wakkere kerk; Sinds oktober 2021 een sterk groeiende beweging van gelovigen welke gehoor geeft aan het; Waakt dan ! Wakende zijn, of wakker zijn. Voor wat gaande en aanstaande is in de wereld met al haar zorgen en verwarring over de omstandigheden waarin de wereld maar ook de kerk verzeild is geraakt. Waar binnen kerken niet altijd duidelijkheid is over het omgaan met de dingen die geschieden, én geschieden zullen, willen zij die zich verbonden hebben aan wakkerekerk.nl duidelijkheid scheppen en dat navolgen met elkaar in de ontmoetingen welke in huisgroepen plaatsvinden.

Het aantal bewegingen waar huiskerken- en huisgroepen aan het ontstaan zijn is erg groot aan het worden. Mochten er vragen zijn over; welke beweging waar actief is, en waarmee of waartoe dan bieden wij van Huizen van Zegen Boskoop onze hulp aan om de gewenste informatie te verstrekken of om verbinding met elkaar te verzorgen.

Wij doen vanuit Huizen van Zegen als Volgelingen van Jezus te Boskoop e.o. van harte er aan mee om juist uit ons midden mensen die willen- en durven " uitgaan het oogstveld in " te rekruteren, en hen te helpen om dit op eensluidende- en eenvoudige wijze te kunnen doen.  De opdracht van Jezus aan de discipelen, én hun uitzending , te lezen in Lucas 10, zal hierbij de leidraad zijn. Wie dat toepast zal zegenend rondgaan en gezegend worden en niet teleurgesteld, want als je God's Geest laat werken en niets opdringt zullen harten- én deuren voor je opengaan.

Wie mee wil doen in deze streek kan om informatie vragen en om adressen om elkaar te ontmoeten, Kijk ook eens op: https://www.facebook.com/groups/1763444063968408

Hebben wij nu meerdere petten op en zou dat verwarring geven ? Nee hoor, de goed verstaander ziet welke mogelijkheden wij hebben en bieden aan om, passend bij wie erom komt, de juiste verbinding te leggen. Of dit door Gods Geest Geleidt wordt mag geen vraag zijn. Dit is onze bediening voor God en mensen. Wij willen en kunnen niet anders. 

Vraag gerust om meer informatie en verwacht bijzondere dingen van God en juist in deze tijd.  Bidt en gij zult ontvangen. Ja, God antwoord altijd hen die Hem aanroepen.

Opmerkingen

Deel deze pagina